Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2012

mascot
7311 2ca9 390
Reposted fromwisniakowska wisniakowska viamaraskowa maraskowa
mascot
8706 e289 390
Reposted fromcountingme countingme viamaraskowa maraskowa
mascot
4815 9caa 390
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viawilcza wilcza
mascot
3012 ce24 390
...just DON'T! :D
Reposted fromambivalent ambivalent viaRedPenny RedPenny
mascot
5181 fc14 390
Reposted frombvllshit bvllshit viaRedPenny RedPenny

December 03 2012

mascot
Jestem Twoim teraz, za chwilę i potem.
— Fisz Emade
mascot
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianeti neti
mascot
mascot
9671 beed 390
Reposted fromIriss Iriss viagoraca-czekolada goraca-czekolada
mascot
mascot
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromAllyx Allyx viarevalie revalie
mascot
2763 742b 390
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viarevalie revalie
mascot
Reposted fromragis ragis viamaraskowa maraskowa
mascot
Reposted fromvolldost volldost vianvm nvm
mascot
3807 6c3c 390
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge vianvm nvm
mascot
3656 4712
Reposted fromjunkdumpsuper junkdumpsuper vianaich naich
mascot
8308 5405 390
Reposted fromwombinka wombinka vianaich naich
mascot
1823 57bd 390
Reposted frombuffy buffy vianaich naich
mascot
0106 ccb7 390
Reposted fromcontroversial controversial vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl